આવ આવ તું હે મા દુર્ગા !

એક સંગીતરૂપક. અમારી મધુર માને એના 125માં જન્મદિવસે સમર્પિત, નવસર્જન પરિવારના એના સંતાનો દ્વારા.

(શ્રી અરવિંદ રચિત) – શ્રી દુર્ગાસ્તવન 

ॐ આનંદમયિ ચૈતન્યમયિ સત્યમયિ પરમે !
નમું માત મહાકાલી પરાશક્તિ મહેશ્વરી,
મહાસરસ્વતી દેવી મહાલક્ષ્મી ઋતંભરા !
આવ આવ તું હે મા દુર્ગા !
Advertisements

Leave a comment

Filed under Sangitika

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s