જય જય નવસર્જન !

નવસર્જન

જય જય જય નવસર્જન !
પરમ પ્રભુ તવ સકલ જીવને
પ્રગટ બનો, પ્રગટ બનો નવજીવન.
જય જય જય નવસર્જન !

માં કરુણામયિ ! દિવ્ય પ્રેમ અહીં
પરમ જ્યોતિનું ધામ રચો
અહીં દિવ્ય ચેતના લઇ આવો
માં ! નવીન ચેતના લઇ આવો;
તવ જીવન પ્રભુરૂપ પામો,
તવ જીવન પરમપદ પામો.
જય જય જય નવસર્જન !

દિશા દિશામાં નીર વહો તુજ,
શિખર શિખર ધ્વજ દિવ્ય ઉડો તુજ,
બનો ધરા પર ધન્ય ધન્ય તુજ
નામ પરમ જગપાવન.
જય જય જય નવસર્જન !

We thought that there should be a song which could be sung by all of us in chorus during our general gatherings and which would become a symbol of the identity of this Institution – Navsarjan, a song which would give expression to our central aspiration and instil enthusiasm in our fraternity. This idea inspired the composition of this song, which is set to tune in Yaman Raga.

Advertisements

Leave a comment

Filed under Sangitika

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s